Anordning til udtagning i vandmiljø

I projektet arbejdes der med en udvikling af prøveudtagere til opsporing af forskellige miljøfremmede stoffer i kloaksystemet og spildevandsystemet.

Løsningen


Projektpartnerne med Aqua Dipper i front har udviklet en løsning til at opspore kilderne til miljøfremmede stoffer i kloaksystemet. Løsningen er afprøvet flere gange i kloakoplande til et renseanlæg og kilderne til udledning af tungmetaller i kloaksystemet er blevet kortlagt. Der er kortlagt en metode til over en længere periode at opsamle prøver direkte fra spildevandet, der indeholder mange partikler, papir mv., til analysering for miljøfremmede stoffer i kloakker. Metoden er afprøvet både i praksis og i laboratorie.

Testplatformen der arbejdes på er en version af prøveopsamleren, der kan opsamle og tilbageholde en del af spildevandet over en længere tidsperiode. Det betyder, at der bliver opsamlet materiale, hvoraf der kan udtages prøver, der efterfølgende kan analyseres på et laboratorium for prøveudtagning.

Samtidig er det vanskeligt at opsætte prøvetagningsudstyr i spildevandskloak. For at foretage nedgang i en brønd skal der mindst være 3 mand med fuldt udstyr. Aqua Dipper har udviklet en metode så prøveudtageren kan monteres fra terræn, så nedgang i kloakken ikke er nødvendig.

Aqua Dippers prøveudtager vil forbedre opsporing af forurenede stoffer i spildevandet, og en fjernelse af disse vil medvirke til udledningen af renere vand fra renseanlæg og overløbsbygværker. Opsporing af miljøfremmede stoffer der ledes til kloaksystemet og en fjernelse af disse, vil forbedre slamkvaliteten, mindske risikoen for langsigtet forurening af landbrugsområder, recipienter og områder der bruges til vandindvinding.

Hvornår

november 2022 – december 2022

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Aqua Dipper
Hertech
Soltech
Zealand Sjælland Fablab

Udfordringen

Tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer udledes via kloakkerne til recipienter. Følgerne heraf er at slam opsamles i renseanlæggene og bliver forurenet, og at de stoffer der udledes fra renseanlæggene samt ved overløb fra kloakkerne, forurener vandløb, søer, fjorde og havet omkring os.

En stor del af slammet fra renseanlæggene udspredes i dag på landbrugsjord. Hvis der er et for højt indhold af tungmetaller i slammet kan det ikke komme på landbrugsjorden, men ender i stedet for med forbrænding eller deponi, med store omkostninger til følge.

Også renseanlægget har udledningskrav for miljøfremmede stoffer, hvor miljøfremmede stoffer kan være et stort problem, hvis slammet ønskes genbrugt som jordforbedringsmiddel ved udspredning på landbrugsjord. Kloaksystemerne består af et langt forgrenet netværk af ledninger og brønde, og det er ofte særdeles vanskeligt at finde kilderne.

Igennem innovationssamarbejdet arbejdes i overensstemmelse med FN’s Verdensmål som bidrager til rent vand og sanitet, hvor vandkvaliteten inden 2030 skal forbedres igennem reducering af forurening, afskaffelse af affaldsdumping og minimering af udslag af farlige materialer og kemikalier.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering