Center for Oversvøm­mel-sesbeskyttelse

Center for Oversvømmelsesbeskyttelse er et test- og træningscenter, som hjælper med håndteringen af klimarisici. Centeret uddanner professionelle og borgere i at kunne håndtere bl.a. skybrud og stormfloder. Sammen tester vi især mobile og midlertidige løsninger. 

Løsning


Vi vil etablere et revolutionerende test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse, hvor beredskaber, private løsningsleverandører, videninstitutioner og borgere i fællesskab udvikler, tester og demonstrerer nye mobile og midlertidige foranstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med skybrud og stormflod.

Konkret skal der anlægges et simuleringsmiljø med forskellige vandhøjder, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger – med involvering af professionelle og frivillige brugere. Gennem udbud af kurser og testforløb vil vi bidrage til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt end hidtil.

Hvornår

Marts 2018 – medio 2023

Projektbevilling

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Roskilde Brandvæsen
Roskilde Kommune
Østifterne
Environment Solutions
Holbæk Kommune
Region Sjælland
Jensens Entreprise
IBF
Damgaard Rådgivende Ingeniører
DESMI
Industri Beton
BWT
Anlægsgartner Gottlieb
Roskilde Tekniske Skole
m.fl.

Udfordringen

Vandskaderne indenfor EU i årene 2003-2013 estimeres at have kostet 150 milliarder euro (DG Environment: “Study on Economic and Social Benefits of Environmental Protection and Resource Efficiency Related to the European Semester”, februar 2014) og i følge COWI-rapporten – ”Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod” fra august 2017 – lyder prisen for at udbedre skader efter oversvømmelser i Danmark over de næste 25 år på 16 mia. kr.

Simuleringsmiljøet skal være med til at reducere de socioøkonomiske omkostninger ved at fungere som platform for at skabe tryghed og forbedret livskvalitet ved at opbygge og udbrede viden og kompetencer i forhold til at udvikle og anvende midlertidige og mobile løsninger, der virker her og nu. Se mere om konsekvenserne af bl.a. stormen Bodil ved Jyllinge Nordmark her:

DR – efter skandalen

Projektstatus

Projektet har kørt fra marts 2018 og forventes afsluttet med ibrugtagning af simuleringsmiljøet i foråret 2023. Aktuelt er anlægsarbejdet i gang, ligesom der arbejdes på udvikling af fremtidige aktiviteter med bl.a. træning og test.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering