Center for Oversvømmel-
sesbeskyttelse

Nyt simuleringsmiljø

Løsning: Vi vil etablere et revolutionerende test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse, hvor beredskaber, private løsningsleverandører, videninstitutioner og borgere i fællesskab udvikler, tester og demonstrerer nye mobile og midlertidige foranstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med skybrud og stormflod. Konkret skal der anlægges verdens første simuleringsmiljø med forskellige vandhøjder, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger - med involvering af professionelle og frivillige brugere. Gennem udbud af kurser og testforløb vil vi bidrage til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt end hidtil.

Værdi: Vandskaderne indenfor EU i årene 2003-2013 estimeres at have kostet 150 milliarder euro (DG Environment: “Study on Economic and Social Benefits of Environmental Protection and Resource Efficiency Related to the European Semester”, februar 2014) og i følge COWI-rapporten - ”Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod” fra august 2017 - lyder prisen for at udbedre skader efter oversvømmelser i Danmark over de næste 25 år på 16 mia. kr. Simuleringsmiljøet skal være med til at reducere de socioøkonomiske omkostninger ved at fungere som platform for at skabe tryghed og forbedret livskvalitet ved at opbygge og udbrede viden og kompetencer i forhold til at udvikle og anvende midlertidige og mobile løsninger, der virker her og nu. Se mere om konsekvenserne af bl.a. stormen Bodil ved Jyllinge Nordmark her: DR – efter skandalen

Projektstatus: Projektet har kørt fra marts 2018 og forventes afsluttet med ibrugtagning af simuleringsmiljøet i 2021. Aktuelt arbejdes der med fundraising af de nødvendige ressourcer til anlægsarbejdet samt udvikling af fremtidige aktiviteter med bl.a. træning og test.

Partnere

Roskilde Brandvæsen, Roskilde Kommune, Environment Solutions, Østifterne, Holbæk Kommune, Region Sjælland, Elindco Byggefirma, IBF, Anlægsgartner Gottlieb, DESMI, BWT, Damgaard Rådgivende Ingeniører, Roskilde Tekniske Skole m.fl.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef