Anordning til udtagning i vandmiljø

I projektet arbejdes der med en udvikling af prøveudtagere til opsporing af forskellige miljøfremmede stoffer i kloaksystemet og spildevandsystemet.

Løsningen


Projektpartnerne med Aqua Dipper i front har udviklet en løsning til at opspore kilderne til miljøfremmede stoffer i kloaksystemet. Løsningen er afprøvet flere gange i kloakoplande til et renseanlæg og kilderne til udledning af tungmetaller i kloaksystemet er blevet kortlagt. Der er kortlagt en metode til over en længere periode at opsamle prøver direkte fra spildevandet, der indeholder mange partikler, papir mv., til analysering for miljøfremmede stoffer i kloakker. Metoden er afprøvet både i praksis og i laboratorie.

Testplatformen der arbejdes på er en version af prøveopsamleren, der kan opsamle og tilbageholde en del af spildevandet over en længere tidsperiode. Det betyder, at der bliver opsamlet materiale, hvoraf der kan udtages prøver, der efterfølgende kan analyseres på et laboratorium for prøveudtagning.

Samtidig er det vanskeligt at opsætte prøvetagningsudstyr i spildevandskloak. For at foretage nedgang i en brønd skal der mindst være 3 mand med fuldt udstyr. Aqua Dipper har udviklet en metode så prøveudtageren kan monteres fra terræn, så nedgang i kloakken ikke er nødvendig.

Aqua Dippers prøveudtager vil forbedre opsporing af forurenede stoffer i spildevandet, og en fjernelse af disse vil medvirke til udledningen af renere vand fra renseanlæg og overløbsbygværker. Opsporing af miljøfremmede stoffer der ledes til kloaksystemet og en fjernelse af disse, vil forbedre slamkvaliteten, mindske risikoen for langsigtet forurening af landbrugsområder, recipienter og områder der bruges til vandindvinding.

Hvornår

november 2022 – december 2022

Projektbevilling

98.475 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Aqua Dipper
Hertech
Soltech
Zealand Sjælland Fablab

Udfordringen

Tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer udledes via kloakkerne til recipienter. Følgerne heraf er at slam opsamles i renseanlæggene og bliver forurenet, og at de stoffer der udledes fra renseanlæggene samt ved overløb fra kloakkerne, forurener vandløb, søer, fjorde og havet omkring os.

En stor del af slammet fra renseanlæggene udspredes i dag på landbrugsjord. Hvis der er et for højt indhold af tungmetaller i slammet kan det ikke komme på landbrugsjorden, men ender i stedet for med forbrænding eller deponi, med store omkostninger til følge.

Også renseanlægget har udledningskrav for miljøfremmede stoffer, hvor miljøfremmede stoffer kan være et stort problem, hvis slammet ønskes genbrugt som jordforbedringsmiddel ved udspredning på landbrugsjord. Kloaksystemerne består af et langt forgrenet netværk af ledninger og brønde, og det er ofte særdeles vanskeligt at finde kilderne.

Igennem innovationssamarbejdet arbejdes i overensstemmelse med FN’s Verdensmål som bidrager til rent vand og sanitet, hvor vandkvaliteten inden 2030 skal forbedres igennem reducering af forurening, afskaffelse af affaldsdumping og minimering af udslag af farlige materialer og kemikalier.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Automatisk Fugeudfræsning

En ‘modulær’ visionsteknologi, hvor den teknologiske nøgle ligger i opbygningen af et fundament i vision software/algoritmen. Visionsteknologien skal i sammenspil med en modulær robotplatform opbygges således, at robotplatformen let kan omstille til nye applikationer og anvendelser, hvor vision indgår som en del af løsningen. I dette projekt tages der udgangspunkt i detektering af murstenfuger.

Automatisk fugeudfræsning

Løsning


Projektet har udviklet en state-of-the-art visionsstyring til en modulær robotplatform, som sætter nye teknologiske standarder og udvider både teknologiske og kommercielle anvendelsesspektre af robotteknologi indenfor byggeindustrien. Projektets partnere ønsker med visionsstyring at implementere den nyeste visionsteknologi og dermed udvikle styring ’on the fly’, som tager højde for virkeligheden og robottens omgivelser. Dette er banebrydende og udvider potentialet for teknologien signifikant.

Hvornår

September 2019 – September 2020

Projektbevilling

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Robot at Work
Technico
DTU

Udfordringen

En af de største faktorer til byggebranchens begrænsede vækst er mangel på udførende arbejdskraft og med et stort automatiseringspotentiale er behovet for visionsteknologi kombineret med robotplatform enormt. Derudover er byggebranchen og håndværksbranchen nedslidende for de involverede medarbejdere, og med denne robotplatform og visionsteknologi vil medarbejderne skulle udføre mindre nedslidende arbejdsopgaver i form af styring af robotten og sikring af visionsteknologien.

Projektstatus

Projektet har kørt fra september 2019 og er afsluttet i september 2020.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Gasløsning til træningsbrug i forsvaret

Projektet udvikler en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. Produktet vil være et alternativ til at bruge løs ammunition i messinghylstre, så soldaterne fremadrettet kan træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Løsningen


En prototype til forsvarets soldater, som udelukkende kan anvendes til træning. Prototypen er en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. I stedet for at bruge løs ammunition i messinghylstre, skal soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Hvornår

August 2022 – december 2022

Projektbevilling

578.000 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Cph InnoTech ApS
Technico
DTU

Udfordringen

Projektet springer ud af et ønske om at omstille forsvaret til en grønnere profil i relation til alle deres aktiviteter. Når man ser på udledningen af messing baseret på forbruget af løs ammunition i dag, udleder det danske forsvar alene op til 34 tons messing i de militære øvelsesområder årligt. Det vil projektets prototype eliminere fuldstændigt, da en gasbaseret udgave ikke vil efterlade noget aftryk i naturen. Derudover tilbyder produktet en løsning som vil betyde, at forsvaret vil have adgang til et næsten uudtømmeligt lager af ”træningsammunition” i form af gas, og dermed kan opnå en bedre udnyttelse af tiden til træning for soldaterne.

Formålet med projektet er at tilvejebringe soldater indenfor NATO-landene bedre træningsvilkår under fredstid. Enhederne oplever stramme ammunitionsbudgetter, hvilket bevirker, at de kun kan blive normeret med 50% af den ammunition, som uddannelsesplanerne ellers foreskriver de skal normeres med.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Bo attraktivt og alment

Projektets formål er at skabe ny viden om behov, ønsker og holdninger til bæredygtige løsninger i kommende byggerier af almene boliger. Denne viden sikrer større træfsikkerhed med hensyn til, hvad forskellige målgrupper oplever som værende attraktivt.

Løsningen


En klasse fra Himmelev Gymnasium har gennemført omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt nuværende og potentielle beboere hos Boligselskabet Sjælland. Det har resulteret i en række indsigter og anbefalinger, som er blevet præsenteret for Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Partnerne anvender den nye viden i forbindelse med kommende byggerier og renoveringsarbejde.

Indsigterne angår såvel selve boligen som udearealer og fællesfaciliteter og indbefatter både økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner. Indsigterne er blevet præsenteret på et selskabsbestyrelsesmøde i Boligselskabet Sjælland, hvor den øverste bestyrelse består af Boligselskabets beboere. Boligselskabet Sjælland arbejdede desuden videre med resultaterne ved en konference, som de afholdte i marts 2018.

Hvornår

Januar 2017 – marts 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Boligselskabet Sjælland
Himmelev Gymnasium
Roskilde Kommune

Udfordringen

I Trekroner skal der fra 2019 bygges nye boliger med optimal udnyttelse af kvadratmeter set ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. I den forbindelse definerede Boligselskabet Sjælland følgende problemstillinger, som de ønskede at undersøge gennem kvalitative og kvantitative interviews: Hvilke indikatorer kan belyse de krav og behov potentielle beboere har til nye boligområder samt udearealer? Hvilke værdier og holdninger har beboerne til bæredygtige løsninger i forbindelse med det kommende byggeri?

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Cultural Sensitivity Training

Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker med forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere har stor betydning for succesen af samarbejdet.

Løsningen


Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker, som har forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere kan have stor betydning for succesen af samarbejdet. Netværksklyngen for diversitet arbejder med at udvikle og teste, hvordan Cultural Sensitivity Training (CST) kan sammensættes og udbredes således, at det sikrer størst mulig værdi for Corolabs medlemmer.

Projektet er gennemført i første halvår af 2017 og evalueringen har bl.a. vist, at kurset skal målrettes en mere snæver målgruppe – gerne virksomheder som aktuelt skal modtage medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Der har på den baggrund bl.a. været arbejdet videre med et koncept for transportbranchen.

Hvornår

Januar 2017 – juni 2017

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

CLAVIS
Chr. Hansen
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Skt. Josef Skole

Udfordringen

Flere af Corolabs medlemmer oplevede udfordringer med kulturmøder mellem internationale medarbejdere på arbejdspladsen, internationale studerende samt internationale borgere og brugere. Denne udfordring tager projektet op til diskussion og kommer med konkrete forslag til, hvordan ledere og medarbejdere kan trænes til at tage imod og arbejde tæt sammen med internationale medarbejdere, studerende og brugere.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Mangfoldighedsledelse

Forskningsprojektet retter fokus på udfordringer ved kulturmøder i virksomheder. Der fokuseres på at skabe øget medarbejdertrivsel og et effektivt arbejdsmiljø i virksomheder med en etnisk mangfoldig medarbejderstab.

Løsningen


Mangfoldighedsledelse er et forskningsprojekt, hvor der blev sat fokus på nogle af de udfordringer, som virksomheden De Forenede Dampvaskerier oplever i det daglige virke mellem ledelsen og en etnisk mangfoldig medarbejderstab i produktionen. Helt konkret afdækkede projektet, at fx ordforklaringer på møder med medarbejdere ikke er særligt effektivt i forhold til at skabe forståelse, men at gestik, eksemplificering og opsummerede gentagelser derimod er.

Projektet har bidraget til en forbedret arbejdskultur på Dampvaskeriet. De har fået udviklet nye ledelsesværktøjer til teamledere, så de kan afholde teammøder for en meget sammensat medarbejdergruppe. Værktøjerne har øget kvaliteten i den tværkulturelle kommunikation, hvilket ligeledes har bidraget til en øget produktivitet.

Hvornår

2017 – 2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

De Forenede Dampvaskerier
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet

Udfordringen

Kulturmøder i arbejdsmiljøer kan være en udfordring for virksomheder. Særligt kan det for ledere være svært at navigere i, hvordan man sikrer bedst mulig medarbejdertrivsel og en effektiv produktion, når medarbejderstaben består af mange forskellige etniciteter. I De Forenede Dampvaskerier består produktionen af 80% medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, og flere har begrænsede dansksproglige ressourcer. Dette stiller lederne i en vanskelig situation til eksempelvis tavlemøder. Forskningsprojektet mangfoldighedsledelse tager udfordringen op til diskussion med henblik på at kunne komme med nogle konkrete forslag til, hvordan mangfoldighedsledelse kan integreres i virksomheder med en etnisk mangfoldig medarbejderstab.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Fremtidens Madtalenter

Pilotprojektet Fremtidens Madtalenter udspringer af indsatsen Flere faglærte i fødevareerhvervet. Projektet har til formål at understøtte interessen for at vælge og gennemføre en fødevareuddannelse.

Løsningen


Udviklingen af talentprogrammet Fremtidens Madtalenter for elever i udskolingen er identificeret som en mulig løftestang for at integrere fødevarer i læringen og samtidig gøre opmærksom på alle karrieremulighederne i branchen. Målet er at skabe nogle stærke ambassadører og innovatører indenfor fødevareerhvervet. Læs mere om pilotprojektet her [https://corolab.dk/wp/nyheder/fremtidens-madtalenter-findes-i-folkeskolen-og-efterspoergslen-er-stor/].

21 udvalgte 8. klasseelever deltog i et forløb over tre sammenhængende dage med besøg hos bl.a. ZBC – Zealand Business College, Erhvervsakademi Sjælland, food tech virksomheden Chr. Hansen og Herslev Bryghus. Talentprogrammet blev afsluttet med et arrangement, hvor forældre, lærere, andre interessenter og ikke mindst konditor Mette Blomsterberg samt Roskilde Kommunes Borgmester Joy Mogensen deltog for at hylde de fremtidige madtalenter. Roskilde Kommune vil forsøge at skalere initiativet.

Hvornår

2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

BC Catering
Chr. Hansen
Herslev Bryghus
Madkulturen
Roskilde Kommune
Roskilde Tiende klassecenter
Roskilde Universitet
Skt. Josefs Skole
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakadem

Udfordringen

Ansøgertallet til uddannelser inden for fødevareerhvervene er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft. Flere aktører forsøger at imødekomme denne problematik med aktiviteter rettet mod børn og unge, men der er behov for en større fælles indsats og i højere grad at få virksomheder og folkeskolerne i spil, så engagement og motivation kan skabes hos eleverne fra en tidlig alder.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

RiConfigure

RiConfigure understøtter demokratiseringen af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer.

Løsningen


RiConfigure er et Horizon 2020 projekt med et samlet budget på ca. 27 mio. kr. der skal understøtte demokratisering af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer. Corolab-sekretariatet og en række medlemmer har fået styrket deres kompetencer til at facilitere tværsektorielle samarbejder, så flere relevante perspektiver og slutbrugernes behov kommer i spil tidligt. Det skal sikre bedre og helhedsorienterede løsninger, der er samskabt. For at skabe ny viden om succesfulde samarbejdsprocesser, som også kan styrke Corolabs praksis, fik partnerne i RiConfigure mulighed for at observere forløbet her i Roskilde, hvor vi løbende afprøvede forskellige tiltag.

Hvornår

Maj 2018 – juli 2021

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Danish Board of Technology (DBT)
Fondazione Adriano Olivetti
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Wageningen University & Research
Institute for Advanced Studies (IHS)
Vienna, Fraunhofer-Gesellschaft
Corvinus University of Budapest
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Institute for Sustainable Process Technology
Universitat Pompeu Fabra

Udfordringen

EU-projektet RiConfigure skal øge innovationskapaciteten, så der kan udvikles nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer gennem quadruple helix samarbejder. Det sker ved at levere anbefalinger og metoder – i form af bl.a. en booklet, træningsforløb og policy briefs – til at involvere civilsamfundet som en ressource i udviklingen af innovative løsninger.

Presseomtale

Læs alle publikationerne her og find træningsmateriale her

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Design af nye terrorsikringsløsninger

Projektet retter fokus på terrorsikring af steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Der udvikles løsninger, som er nemme at anvende og som skaber tryghed blandt borgere og brugere.

Løsningen


Design af nye terrorsikringsløsninger rettede fokus på, at terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Der blev arbejdet på at udvikle løsninger, som er nemme at anvende og som skaber tryghed blandt borgere og brugere. Terrorsikringsløsningerne blev konstrueret gennem brug af stenuld fra ROCKWOOL, som sikrede, at løsningerne kunne gøres æstetisk attraktive, flerfunktionelle, mobile, sikre og fleksible ift. kundetilpasning.

24 studerende og 21 eksperter eller potentielle kunder var tæt involveret i designprocessen, der kulminerede med demonstrationen af otte forskellige prototyper under Roskilde Unplugged, Roskilde Festival og til Rabalder Festival på Musicon. Gennem testplatforme blev der samlet feedback og indsigt i brugernes behov. Borgerne oplevede prototyperne som indbydende, behagelige, hyggelige, sjove og smarte, hvilket egner sig godt til brug i byrum. Evalueringen viste dog også, at for nogen personer og i nogle sammenhænge kan mere synlige og dominerende løsninger, der er lette at afkode som sikkerhedsforanstaltninger være med til at skabe større tryghed.

Hvornår

Januar 2018 – juli 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

DTU
ROCKWOOL
Roskilde Festival
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Østsjællands Beredskab samt aktører fra 11 andre organisationer

Udfordringen

Terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Samtidig er frygten for terrorangreb steget med 23% fra 2015 til 2017 blandt den danske befolkning. Denne udfordring tog projektet design af terrorsikringsløsninger på sig ved at teste en ny tilgang til terrorsikring, som kan være med til at skabe mere tryghed blandt borgere og brugere samt åbne op for mere mobile og midlertidige løsninger.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering