Bo attraktivt og alment

Projektets formål er at skabe ny viden om behov, ønsker og holdninger til bæredygtige løsninger i kommende byggerier af almene boliger. Denne viden sikrer større træfsikkerhed med hensyn til, hvad forskellige målgrupper oplever som værende attraktivt.

Løsningen


En klasse fra Himmelev Gymnasium har gennemført omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt nuværende og potentielle beboere hos Boligselskabet Sjælland. Det har resulteret i en række indsigter og anbefalinger, som er blevet præsenteret for Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Partnerne anvender den nye viden i forbindelse med kommende byggerier og renoveringsarbejde.

Indsigterne angår såvel selve boligen som udearealer og fællesfaciliteter og indbefatter både økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner. Indsigterne er blevet præsenteret på et selskabsbestyrelsesmøde i Boligselskabet Sjælland, hvor den øverste bestyrelse består af Boligselskabets beboere. Boligselskabet Sjælland arbejdede desuden videre med resultaterne ved en konference, som de afholdte i marts 2018.

Hvornår

Januar 2017 – marts 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Boligselskabet Sjælland
Himmelev Gymnasium
Roskilde Kommune

Udfordringen

I Trekroner skal der fra 2019 bygges nye boliger med optimal udnyttelse af kvadratmeter set ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. I den forbindelse definerede Boligselskabet Sjælland følgende problemstillinger, som de ønskede at undersøge gennem kvalitative og kvantitative interviews: Hvilke indikatorer kan belyse de krav og behov potentielle beboere har til nye boligområder samt udearealer? Hvilke værdier og holdninger har beboerne til bæredygtige løsninger i forbindelse med det kommende byggeri?

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Cultural Sensitivity Training

Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker med forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere har stor betydning for succesen af samarbejdet.

Løsningen


Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker, som har forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere kan have stor betydning for succesen af samarbejdet. Netværksklyngen for diversitet arbejder med at udvikle og teste, hvordan Cultural Sensitivity Training (CST) kan sammensættes og udbredes således, at det sikrer størst mulig værdi for Corolabs medlemmer.

Projektet er gennemført i første halvår af 2017 og evalueringen har bl.a. vist, at kurset skal målrettes en mere snæver målgruppe – gerne virksomheder som aktuelt skal modtage medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Der har på den baggrund bl.a. været arbejdet videre med et koncept for transportbranchen.

Hvornår

Januar 2017 – juni 2017

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

CLAVIS
Chr. Hansen
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Skt. Josef Skole

Udfordringen

Flere af Corolabs medlemmer oplevede udfordringer med kulturmøder mellem internationale medarbejdere på arbejdspladsen, internationale studerende samt internationale borgere og brugere. Denne udfordring tager projektet op til diskussion og kommer med konkrete forslag til, hvordan ledere og medarbejdere kan trænes til at tage imod og arbejde tæt sammen med internationale medarbejdere, studerende og brugere.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Mangfoldighedsledelse

Forskningsprojektet retter fokus på udfordringer ved kulturmøder i virksomheder. Der fokuseres på at skabe øget medarbejdertrivsel og et effektivt arbejdsmiljø i virksomheder med en etnisk mangfoldig medarbejderstab.

Løsningen


Mangfoldighedsledelse er et forskningsprojekt, hvor der blev sat fokus på nogle af de udfordringer, som virksomheden De Forenede Dampvaskerier oplever i det daglige virke mellem ledelsen og en etnisk mangfoldig medarbejderstab i produktionen. Helt konkret afdækkede projektet, at fx ordforklaringer på møder med medarbejdere ikke er særligt effektivt i forhold til at skabe forståelse, men at gestik, eksemplificering og opsummerede gentagelser derimod er.

Projektet har bidraget til en forbedret arbejdskultur på Dampvaskeriet. De har fået udviklet nye ledelsesværktøjer til teamledere, så de kan afholde teammøder for en meget sammensat medarbejdergruppe. Værktøjerne har øget kvaliteten i den tværkulturelle kommunikation, hvilket ligeledes har bidraget til en øget produktivitet.

Hvornår

2017 – 2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

De Forenede Dampvaskerier
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet

Udfordringen

Kulturmøder i arbejdsmiljøer kan være en udfordring for virksomheder. Særligt kan det for ledere være svært at navigere i, hvordan man sikrer bedst mulig medarbejdertrivsel og en effektiv produktion, når medarbejderstaben består af mange forskellige etniciteter. I De Forenede Dampvaskerier består produktionen af 80% medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, og flere har begrænsede dansksproglige ressourcer. Dette stiller lederne i en vanskelig situation til eksempelvis tavlemøder. Forskningsprojektet mangfoldighedsledelse tager udfordringen op til diskussion med henblik på at kunne komme med nogle konkrete forslag til, hvordan mangfoldighedsledelse kan integreres i virksomheder med en etnisk mangfoldig medarbejderstab.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Fremtidens Madtalenter

Pilotprojektet Fremtidens Madtalenter udspringer af indsatsen Flere faglærte i fødevareerhvervet. Projektet har til formål at understøtte interessen for at vælge og gennemføre en fødevareuddannelse.

Løsningen


Udviklingen af talentprogrammet Fremtidens Madtalenter for elever i udskolingen er identificeret som en mulig løftestang for at integrere fødevarer i læringen og samtidig gøre opmærksom på alle karrieremulighederne i branchen. Målet er at skabe nogle stærke ambassadører og innovatører indenfor fødevareerhvervet. Læs mere om pilotprojektet her [https://corolab.dk/wp/nyheder/fremtidens-madtalenter-findes-i-folkeskolen-og-efterspoergslen-er-stor/].

21 udvalgte 8. klasseelever deltog i et forløb over tre sammenhængende dage med besøg hos bl.a. ZBC – Zealand Business College, Erhvervsakademi Sjælland, food tech virksomheden Chr. Hansen og Herslev Bryghus. Talentprogrammet blev afsluttet med et arrangement, hvor forældre, lærere, andre interessenter og ikke mindst konditor Mette Blomsterberg samt Roskilde Kommunes Borgmester Joy Mogensen deltog for at hylde de fremtidige madtalenter. Roskilde Kommune vil forsøge at skalere initiativet.

Hvornår

2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

BC Catering
Chr. Hansen
Herslev Bryghus
Madkulturen
Roskilde Kommune
Roskilde Tiende klassecenter
Roskilde Universitet
Skt. Josefs Skole
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakadem

Udfordringen

Ansøgertallet til uddannelser inden for fødevareerhvervene er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft. Flere aktører forsøger at imødekomme denne problematik med aktiviteter rettet mod børn og unge, men der er behov for en større fælles indsats og i højere grad at få virksomheder og folkeskolerne i spil, så engagement og motivation kan skabes hos eleverne fra en tidlig alder.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

RiConfigure

RiConfigure understøtter demokratiseringen af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer.

Løsningen


RiConfigure er et Horizon 2020 projekt med et samlet budget på ca. 27 mio. kr. der skal understøtte demokratisering af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer. Corolab-sekretariatet og en række medlemmer har fået styrket deres kompetencer til at facilitere tværsektorielle samarbejder, så flere relevante perspektiver og slutbrugernes behov kommer i spil tidligt. Det skal sikre bedre og helhedsorienterede løsninger, der er samskabt. For at skabe ny viden om succesfulde samarbejdsprocesser, som også kan styrke Corolabs praksis, fik partnerne i RiConfigure mulighed for at observere forløbet her i Roskilde, hvor vi løbende afprøvede forskellige tiltag.

Hvornår

Maj 2018 – juli 2021

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Danish Board of Technology (DBT)
Fondazione Adriano Olivetti
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Wageningen University & Research
Institute for Advanced Studies (IHS)
Vienna, Fraunhofer-Gesellschaft
Corvinus University of Budapest
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Institute for Sustainable Process Technology
Universitat Pompeu Fabra

Udfordringen

EU-projektet RiConfigure skal øge innovationskapaciteten, så der kan udvikles nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer gennem quadruple helix samarbejder. Det sker ved at levere anbefalinger og metoder – i form af bl.a. en booklet, træningsforløb og policy briefs – til at involvere civilsamfundet som en ressource i udviklingen af innovative løsninger.

Presseomtale

Læs alle publikationerne her og find træningsmateriale her

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Design af nye terrorsikringsløsninger

Projektet retter fokus på terrorsikring af steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Der udvikles løsninger, som er nemme at anvende og som skaber tryghed blandt borgere og brugere.

Løsningen


Design af nye terrorsikringsløsninger rettede fokus på, at terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Der blev arbejdet på at udvikle løsninger, som er nemme at anvende og som skaber tryghed blandt borgere og brugere. Terrorsikringsløsningerne blev konstrueret gennem brug af stenuld fra ROCKWOOL, som sikrede, at løsningerne kunne gøres æstetisk attraktive, flerfunktionelle, mobile, sikre og fleksible ift. kundetilpasning.

24 studerende og 21 eksperter eller potentielle kunder var tæt involveret i designprocessen, der kulminerede med demonstrationen af otte forskellige prototyper under Roskilde Unplugged, Roskilde Festival og til Rabalder Festival på Musicon. Gennem testplatforme blev der samlet feedback og indsigt i brugernes behov. Borgerne oplevede prototyperne som indbydende, behagelige, hyggelige, sjove og smarte, hvilket egner sig godt til brug i byrum. Evalueringen viste dog også, at for nogen personer og i nogle sammenhænge kan mere synlige og dominerende løsninger, der er lette at afkode som sikkerhedsforanstaltninger være med til at skabe større tryghed.

Hvornår

Januar 2018 – juli 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

DTU
ROCKWOOL
Roskilde Festival
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Østsjællands Beredskab samt aktører fra 11 andre organisationer

Udfordringen

Terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Samtidig er frygten for terrorangreb steget med 23% fra 2015 til 2017 blandt den danske befolkning. Denne udfordring tog projektet design af terrorsikringsløsninger på sig ved at teste en ny tilgang til terrorsikring, som kan være med til at skabe mere tryghed blandt borgere og brugere samt åbne op for mere mobile og midlertidige løsninger.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

FeedbackBox

FeedbackBox er en webapplikation, der revolutionerer måden, hvorpå feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutionerne. FeedbackBox kan inkorporeres i eksisterende læringsplatforme og skaber nye målbare datapunkter for uddannelsessektoren.

Løsningen


FeedbackBox er en webapplikation hvor feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutioner, med mulighed for inkorporering i eksisterende læringsplatforme, som skaber nye målbare datapunkter og perspektiver ift. learning analytics og business intelligence i uddannelsessektoren. Resultatet af projektet er en webapplikation, hvor feedback gives igennem en videofuktion eller skriftligt, hvilket åbner op for nye muligheder af feedback. Webapplikationen er klar til at blive skaleret til alle videninstitutioner nationalt og internationalt, hvor de involverede virksomheder bl.a. ser et stort potentiale i forhold til det tyske marked, som de nu indtræder på. ​

Hvornår

Januar 2020 – december 2021

Projektbevilling

740.562 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Kopernikus
Pathfindr
Roskilde Universitet
Professionshøjskolen Absalon
KEA

Udfordringen

Undersøgelser fra uddannelses- og forskningsministeriet viser, at feedback er det enkeltelement, som studerende er mindst tilfredse med, på trods af at det er en afgørende ingrediens i en succesfuld læring. Digitalisering og feedback er derfor et udviklingsmål i ministeriets udviklingskontrakter som tæller op imod 100.000 studerende. Projektet resulterer i digitalt feedback, og samtidig er det ambitionen at producere og formidle data, der gør en positiv forskel for den enkeltes læring og dermed sikrer højere kvalitet på uddannelserne. På baggrund af tests og forskningsresultaterne fra innovationssamarbejdet er værktøjet blevet redesignet og er nu på markedet som et plugin, der bruges af både danske og tyske systemudbydere.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

I’impACT

Projektet skaber et nyt koncept, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

Løsningen


I’impACT er et generisk koncept for et kompetence- og læringsmiljø på videninsitutioner, i private virksomheder og offentlige organisationer. Konceptet understøtter social og miljømæssig innovation, socialt entreprenørskab og kompetencedannelse blandt studerende, iværksættere, myndigheder og etablerede virksomheder som fx socialøkonomiske virksomheder. Projekter har fokus på at skabe et økosystem for impact iværksættere og en platform for samarbejde og værdiskabelse til glæde for samfundet. I’impACT skaber et netværk af aktiviteter, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

Hvornår

April 2020 – juli 2021

Projektbevilling

741.892 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Konsulenthuset for Socialøkonomi
Bragt & Galmez
Roskilde Universitet

Udfordringen

At arbejde og skabe social og økologisk impact kræver særlig viden og kompetencer. For eksempel har man brug for at vide, hvordan man kan arbejde med tre bundlinjer (økonomisk, socialt og økologisk), og hvordan man organiserer sine samarbejder på tværs af sektorer eller, hvordan man bygger en organisation med demokratisk ledelse. Formålet er at skabe en særlig ramme for læring og udvikling, som tilbyder en særlig tilgang til entreprenørskab – nemlig den med fokus på impact.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Digitaliseret Fødevaremarked

Digitaliseret Fødevaremarked sætter fokus på at hjælpe små fødevareproducenter med at nå ud til forbrugerne. Gennem raahandel.dk optimeres vejen fra marked til kunder.

Løsningen


Digitaliseret Fødevaremarked er digitale salgsredskaber, som skal hjælpe små fødevareproducenter med at nå ud til forbrugerne. Projektet optimer fødevareproducenternes vej til markedet gennem en UX-baseret handelsform med høj fleksibilitet og individualitet, der tilbyder forhandling og dialog med potentielle kunder. Projektet blev afsluttet succesfuldt, og samarbejdet fandt bl.a. frem til en række fokuspunkter for konkrete løsningsforslag, som fremadrettet bidrager til en forbedring af de digitale handelsveje for Råhandel samt de små og mellemstore fødevareproducenter.

Hvornår

Marts 2020 – juni 2021

Projektbevilling

378.950 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Råhandel
Kattinge Kraut
Økolyst
Pods of Beans
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Udfordringen

Små håndværksbaserede og lokale fødevarer er i høj kurs hos forbrugerne, men de mange små fødevareproducenter har svært ved at nå markedet og forbrugerne. Det betyder bl.a., at produkterne ikke bliver afsat og at der dermed opstår madspild, samtidig med at det har økonomiske konsekvenser for de fødevareproducenter, som ikke kan afsætte deres produkter.

Med de digitale salgsredskaber åbnes der for et nyt marked for fødevareproducenterne, som gør det nemmere at synliggøre de lokale produkter, som de tilbyder.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering
X