COCONF23

For syvende år i træk lyder startskuddet på COCONF. I år efterspørges nye løsninger til at mindske affald, etablere energifællesskaber, formidle viden på forsyningsområdet, reducere støj fra varmepumper, sikre flere faglærte og skabe trivsel blandt studerende.

COCONF23


Innovationsforløbet COCONF bliver for 7. år i træk afholdt af Corolab. I år byder forløbet nye og tidligere udfordringsgivere velkommen, men én ting forbliver det samme. Vi skal igen i år skabe nye bæredygtige løsninger sammen i partnerskaber og med andre aktører på tværs af brancher og fagligheder.

Udfordringerne i år spænder bredt, og Argo, Boligselskabet Sjælland, Fors A/S, ROCKWOOL A/S, Bosch, BKF-Klima A/S, Vaillant, Vølund, Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Roskilde Uddannelsesnetværk efterspørger nye løsninger til at mindske affald, etablere energifællesskaber, formidle viden på forsyningsområdet, reducere støj fra varmepumper, sikre flere faglærte og skabe trivsel blandt studerende.

COCONF er Danmarks eneste, bæredygtige innovationsforløb, der løser nogle af Danmarks mest centrale samfundsudfordringer indenfor social innovation. Innovation har rod i nysgerrighed, og i partnerskaber mellem erhvervslivet, studerende og vidensinstitutioner, går vi sammen hele vejen fra udfordringer til realisering af nye løsninger gennem prototyper og test, så vi i fællesskab sikrer forandring lokalt såvel som globalt. Forløbet involverer igen i år offentlige organisationer, det private erhvervsliv, videninstitutioner og civilsamfundet og har siden 2017 involveret flere end 3000 virksomhedsaktører og 7700 studerende.

COCONF23 afholdes i år i samarbejde med innovationspartnere Danske Bank, Innovationsfonden, Clean samt udfordringsgivere ARGO, Boligselskabet Sjælland, Fors, Roskilde Kommune, Roskilde Festival, Absalon Professionshøjskole, CLAVIS, DTU Link FGU-skolen Øst, HF og VUC Roskilde, Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Katedralskole, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Zealand og ZBC Roskilde.

Hvornår

Maj – December

Kontaktperson

Kristine Lykke
Projektleder

Challengers

ARGO
Absalon Professionshøjskole
Boligselskabet Sjælland
Bosch
CLAVIS
Daikin
DTU Link
FGU-skolen Øst
Fors A/S
Himmelev Gymnasium
HF og VUC Roskilde-Køge
ROCKWOOL A/S
Roskilde Festival
Roskilde Gymnasium
Roskilde Handelsskole
Roskilde Katedralskole
Roskilde Kommune
Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Universitet
Vaillant
Vølund Varmeteknik
Zealand
ZBC Roskilde

Tidslinje

 • Challenger-workshop 16. marts
 • Udfordringerne offentliggøres 9. maj
 • COCONF-workshops 28. September
 • Løsningerne indsendes 3. november
 • Feedback på løsninger 10. november
 • Pitch af løsninger 23. november
 • Kåring og afslutningsfest 23. november
 • Test og udvikling i partnerskaber. December og frem

Valg af uddannelse – din drøm eller andres forventning?

Hvordan kan vi inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse gennem vejledning og frivillige tilbud? Og hvordan kan vi klæde unge på til at træffe valget om uddannelse ud fra egen motivation og egne drømme? Roskilde Kommune og Roskilde Festival efterspørger løsninger, der kan bidrage med nye indsigter og perspektiver blandt målgruppen og relevante aktører, så samspillet mellem foreninger, uddannelsesverden og virksomheder kan styrkes.

Udfordringen


Størstedelen af ungdommen vælger i dag gymnasiet efter folkeskolen, og kun hver femte unge starter på en erhvervsuddannelse. Det er bl.a. én af årsagerne til, at vi i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte på arbejdsmarkedet.

Manglen på faglært arbejdskraft mærkes allerede mange steder. Nogle virksomheder må sige nej til opgaver, fordi de mangler hænder, og det er en udfordring for samfundets vækst, virksomheder og foreningers muligheder og det fremtidige arbejdsmarked.

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har begge fokus på at inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse gennem vejledning og frivillige tilbud, og festivalen og kommunen ønsker derfor perspektiver på og løsninger til, hvordan vi kan styrke samspillet mellem unge, foreninger, uddannelsesverden, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Løsningen må også gerne gøre os klogere på, hvorfor tilslutningen til erhvervsuddannelserne ikke matcher samfundets behov for faglærte.

Hør Tomas Breddam, Borgmester i Roskilde Kommune og Signe Lopdrup, Direktør for Roskilde Festival-gruppen, fortælle om udfordringen her.

Challenger

Roskilde Kommune &
Roskilde Festival

FN Verdensmål

4, 5, 8 og 17

Kontaktperson

Kristine Lykke

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning vil der være mulighed for samarbejde samt at teste sin løsning til DM Skills i 2024 samt på Roskilde Festival eller GRASP i 2024.

Forsyningsformidling – vand er cool, fjernvarme er hot, affald er not

De grønne forsyningsløsninger, som samfundet har brug for, skal frem i lyset. Tekniske installationer og forsyningsinfrastrukturer, på eksempelvis vandværker og rensningsanlæg, er løbende blevet mere lukkede, utilgængelige og usynlige, så de er i fare for at blive en black box for borgerne. Samtidig står vi overfor klimarisici, som kun kan håndteres, hvis viden om forsyningsløsninger er veldistribueret i samfundet.

Fors A/S ønsker at løfte vores formidlingsforpligtelse på måder, der påvirker borgernes adfærd og kan tiltrække studerende til relevante uddannelser og forsyningsbranchen. Det skal ske ved at vise alt det vi allerede gør – og fremover kan gøre – for at forebygge problematiske effekter af klimaforandringer. Det gælder med hensyn til alt fra varmeløsninger, drikkevandsindvinding, spildevandsrensning og ressourceudnyttelse ifm. affaldshåndtering.

Udfordringen


Seks ud af ti danskere er bekymrede for ophobning af plastik, forurening, global opvarmning mv. og villigheden til adfærdsændringer er stor. Fors A/S vil bidrage til at give det sidste skub gennem formidling af muligheder, håb og incitamenter til netop sådanne adfærdsændringer. Det kan ske ved at synliggøre bæredygtige forsyningsløsninger, som samfundet er afhængig af i den grønne omstilling, og sætte fokus på de steder, hvor der vedvarende er behov for nytænkning og ændret praksis fx med hensyn til udledning af klimagasser fra rensningsanlæg eller vores “smid ud kultur”.

Fors A/S efterspørger derfor bl.a. forslag til, hvordan vi kan aktivere udskolingseleverne i deres fællesfaglige naturfagsforløb og skabe en endnu mere engagerende, lærerig og sjov skoletjeneste, hvor vi inkluderer de historiske og æstetiske læreprocesser samt virksomheder med rollemodeller og løsninger, der kan udstilles og tænkes med omkring, så vi vækker interessen for at tage uddannelser, der retter sig mod jobmuligheder på forsyningsområdet.

Hør Ida Torp Girotti, Projektleder i Fors A/S, fortælle om udfordringen her.

Challenger

Fors A/S

FN Verdensmål

4, 6, 7, 12, 13 og 17

Kontaktperson

Martin Thuesen

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbydes der samarbejde om udvikling og test i pilotforløb med mulighed for at implementere og opskalere løsningskoncepter.

Fællesskaber med plads til alle

Et stigende antal børn og unge mistrives, hvilket bl.a. kan skyldes, at de mangler inkluderende og rummelige fællesskaber – både fysisk og virtuelt. Roskilde Uddannelsesnetværk efterspørger løsninger til at afhjælpe mistrivsel blandt elever og studerende gennem deltagelse i nye fællesskaber.

Udfordringen


Flere børn og unge mistrives, og andelen af børn og unge, der kan lide at gå i skole, har været faldende i perioden 2009-2022. Forskningen kan ikke give et klart og entydigt svar på, hvorfor flere børn og unge rapporterer om dårligere trivsel i dag end tidligere, men flere forklaringer kan være på spil. Fx børnenes køn og alder, skilsmisse i familien, flytninger, mangel på faste klasseværelser, skift af lærere, manglende søvn bl.a. grundet stigende skærmforbrug m.m.

Mistrivsel har betydning for de unges selvværd, identitet og faglighed, og Roskilde Uddannelsesnetværk efterspørger derfor perspektiver og løsninger til, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan være med til at mindske mistrivsel – fx ved at skabe inkluderende og rummende fællesskaber med plads til alle.

Hør repræsentanter fra Roskilde Uddannelsesnetværk Dorthe Lundqvist, Rektor på HF & VUC – Roskilde-Køge, Johnny Vinkel, Rektor på Himmelev Gymnasium og Susanne Schlebaum, Konsulent på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi Roskilde fortælle om udfordringen her.

Challenger

Absalon Professionshøjskole
CLAVIS
DTU Link
FGU-skolen Øst
HF og VUC Roskilde
Himmelev Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Handelsskole
Roskilde Katedralskole
Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Universitet
Zealand
ZBC Roskilde

FN Verdensmål

3, 4, 16 og 17

Kontaktperson

Kristine Lykke

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbyder Roskilde Uddannelsesnetværk, at løsningsgiver kan udstille eller fremvise sin løsning på alle videninstitutioner som er del af Roskilde Uddannelsesnetværk samt mulighed for, at elever og studerende kan teste løsningen af. 

Støj gør dig sløj – lydisolering omkring boliger

Folk er blevet meget opmærksomme på støjforurening og forskning viser sundhedsskadelige effekter af langvarig støj. Derfor er der fastsat støjgrænser og afstandskrav i forhold til bl.a. varmepumper, men hvordan kan vi dæmpe støjen fra kilder omkring boliger endnu mere? ROCKWOOL A/S, Bosch, Vølund, Vaillant og BKF Klima efterspørger forslag til design af akustikløsninger, med brug af stenuld, som er billige og effektive.

Udfordringen


Vi bliver stadigt flere mennesker, som bor tættere og tættere på hinanden. Samtidig får vi, af hensyn til den grønne omstilling og indeklima, tekniske installationer, såsom varmepumper, ventilatorer og el-ladestandere, der kan være til gene for omgivelserne. Derfor er der behov for nye akustikløsninger, som kan tilpasses til at kunne indkapsle forskellige støjkilder på en æstetisk attraktiv og visuelt indbydende måde – uden det går ud over deres funktion og effekt i forbindelse med eksempelvis udblæsning og indsugning af luft.

De store varmepumpeproducenter og -leverandører, heriblandt Bosch, Vølund, Vaillant og BKF-Klima A/S, efterspørger det aktuelt, ligesom der findes forskellige støjproblemer, alt efter om boliger ligger i parcelhuskvarterer med små grunde, etageejendomme med baggårde eller ud til trafikerede veje.

Stenuld bliver allerede anvendt til akustikforbedringer inde og ude, men ROCKWOOL A/S ønsker at være med til at finde endnu flere anvendelsesmuligheder, så vi opfordrer innovatører til at komme med ideer til relevante brugskontekster og løsningsdesigns, som kan dæmpe den brummende baggrundsstøj, der efterhånden omgiver os alle.

Hør Michaeel Emborg, Prototype Manager i ROCKWOOL A/S, fortælle om udfordringen her.

Challenger

ROCKWOOL A/S
BKF Klima/Daikin
BOSCH A/S
Vaillant A/S
Vølund Varmeteknik A/S

FN Verdensmål

3, 7, 9, 12 og 17

Kontaktperson

Martin Thuesen

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbydes hjælp til prototyping og test samt kontakt til samarbejdspartnere, der kan bidrage til at få løsninger på markedet hurtigt.

Giv væk med respekt – ressourcer fremfor affald

Hvordan kan vi holde flere genstande i cirkulation i længere tid ved at gøre danskerne bevidste om, at deres affald kan være en værdifuld ressource for andre, som skal behandles med respekt og passes på i perioden mellem beslutning om udskiftning og aflevering på genbrugspladsen? ARGO efterspørger løsninger, der kan bidrage til en mindsetændring hos befolkningen.

Udfordringen


ARGO ser affald som en ressource og tror på, at én mands skrald er en anden mands skat. Men genbrugstendensen viser, at danskere i dag stopper med at passe på deres ting, så snart de tager beslutningen om at anskaffe nyt. De stiller fx spisebordet i regnen på terrassen, lader cyklen ruste eller kaster gamle byggematerialer i traileren, indtil turen går mod genbrugspladsen. Det har i sidste ende betydning for, om genstanden lever videre i et nyt hjem og dermed anses som værdifuld af andre.

ARGO ønsker løsninger, der øger genbrug og mindsker affald, således vi kan holde flere genstande i cirkulation i længere tid. Løsningen skal derfor gøre op med en herskende brug-og-smid-væk-kultur, hvor ressourcer ender i skraldespanden eller ARGOs containere.

Løsningen må derfor gerne arbejde med en mindset-ændring, så flere danskere får lyst til og forstår vigtigheden i at behandle deres affald på en respektfuld måde – både før, under og efter de afleverer det på genbrugspladsen.

Hør Finn Kjær, Genbrugschef i ARGO, fortælle om udfordringen her.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

11, 12 og 13

Kontaktperson

Kristine Lykke

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbyder ARGO projektansættelse og mulighed for test af løsning på genbrugspladsen i Roskilde samt hele landet rundt. samt n

Fordelingsnøgle i energifællesskaber – for miljø og lejere

Hvordan kan vi ved hjælp af tilgængelige data, udvikle en fordelingsnøgle for energifællesskaber, der tager højde for solcelle- og netenergi, individuelt forbrug over døgnet og variable takster? Med ambitioner om at udvikle en udregningsmodel, der sikrer en fair og korrekt el-afregning for beboere, efterspørger Boligselskabet Sjælland innovative og nytænkende løsninger, der skaber større gennemsigtighed og lettere afregning. Løsningsmodellen skal tage højde for praktikaliteter og indtænke kommunikationen af strukturelle ændringer, som løsningen måtte medføre.

Udfordringen


Boligselskabet Sjælland arbejder målrettet på at udvikle og designe energifællesskaber i en række boligafdelinger, som kan udnytte overskydende energiproduktion og dermed gøre det muligt at reducere boligernes og beboernes energibehov og -forbrug til gavn for alle.

Boligselskabet Sjælland ønsker løsninger til en fordelingsnøgle, der sikrer en fair og korrekt el-afregning samt større gennemsigtighed og lettere afregning for beboerne. 

I den forbindelse er det ikke utænkeligt, at en del af de traditionelle elmålere skal erstattes med bimålere, da det kan være en forudsætning for at anvende overskudsproduktion i de enkelte boliger. Det vil imidlertid medføre, at beboerne må give afkald på deres frie elvalg. Løsningsmodellen skal derfor også tage højde for praktikaliteter og indtænke kommunikationen af strukturelle ændringer, som løsningen måtte medføre.

Hør Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Bæredygtigheds- og Energichef i Boligselskabet Sjælland, fortælle om udfordringen her.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

7, 11 og 17

Kontaktperson

Kristine Lykke

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbyder Boligselskabet Sjælland samarbejde om realisering af projektet gennem fx projektansættelse og tilvejebringelse af finansiering.

Tænkeboksen

Projektet skal udfolde konceptet for Tænkebokse fremstillet af genanvendte materialer. Med sin klima- og miljømæssige bæredygtighed, der kan komplementeres af en social bæredygtighed i forhold til fremstillings- og markedsføringsprocessen, skabes et konkurrencemæssigt attraktivt produkt, der også er katalysator for trivsel i forhold til flere samfundsudforinger.   

Løsning


Tænkeboksen er en fysisk ramme, der kan give et øjebliks ro i accelerationssamfundet. Produktet kan skræddersyes, hvad angår materialevalg og visuelle udtryk, således at Tænkeboksen kan tilpasses den enkelte aftagers konkrete behov.  

Hvornår

Projektbevilling

Kontaktperson

Anna Emilsdóttir
Innovationskonsulet

Hvem

Argo
Den Fjerde Sektor
DFD
FGU Roskilde
INSP!
Keepgoing
Konsulenthuset for Socialøkonomi
ROCKWOOL A/S
Roskilde Tekniske Skole
Tune Listefabrik & Maskinsnedkeri ApS
Nordskolen og Roskilde Ungdomsskole

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Udfordringen

Projektet skal ikke blot ende ud med at skabe tænkepauser til os alle, men også skabe meningsfuldt arbejde til unge i forhold til tilblivelsesprocessen med design, fremstilling, markedsføring mm. bl.a. gennem mentorordninger. Således adresseres udfordringen med unges trivsel og flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked ligeledes i projektet, foruden den umiddelbare fordel ved den reducerede klima- og miljøbelastning ved fremstillingen af Tænkeboksene i genanvendte materialer.

Projektstatus

Kreative elever fra Nordskolen og Roskilde Ungdomsskole har fremstillet prototyper af Tænkeboksen, som allerede har været ude at blive afprøvet hos bl.a. Roskilde Rådhus og Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Flere aktører har efterspurgt Tænkeboksen, hvorfor der nu afsøges midler til at strukturere konceptet og koble fremstillingen op på en socialøkonomisk forretningsmodel, så en skalering af fremstillingen, markedsføringen og afsætningen af boksen kan realiseres og pege de involverede unge i retningen mod en erhvervsuddannelse og beskæftigelse.

RiConfigure

RiConfigure understøtter demokratiseringen af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer.

Løsningen


RiConfigure er et Horizon 2020 projekt med et samlet budget på ca. 27 mio. kr. der skal understøtte demokratisering af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer. Corolab-sekretariatet og en række medlemmer har fået styrket deres kompetencer til at facilitere tværsektorielle samarbejder, så flere relevante perspektiver og slutbrugernes behov kommer i spil tidligt. Det skal sikre bedre og helhedsorienterede løsninger, der er samskabt. For at skabe ny viden om succesfulde samarbejdsprocesser, som også kan styrke Corolabs praksis, fik partnerne i RiConfigure mulighed for at observere forløbet her i Roskilde, hvor vi løbende afprøvede forskellige tiltag.

Hvornår

Maj 2018 – juli 2021

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Danish Board of Technology (DBT)
Fondazione Adriano Olivetti
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Wageningen University & Research
Institute for Advanced Studies (IHS)
Vienna, Fraunhofer-Gesellschaft
Corvinus University of Budapest
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Institute for Sustainable Process Technology
Universitat Pompeu Fabra

Udfordringen

EU-projektet RiConfigure skal øge innovationskapaciteten, så der kan udvikles nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer gennem quadruple helix samarbejder. Det sker ved at levere anbefalinger og metoder – i form af bl.a. en booklet, træningsforløb og policy briefs – til at involvere civilsamfundet som en ressource i udviklingen af innovative løsninger.

Presseomtale

Læs alle publikationerne her og find træningsmateriale her

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering