Nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i alle hjem

Udfordringen


Overalt i Danmark bliver der stillet krav til øget affaldssortering. Boligselskabet Sjælland vil gerne støtte op om dette og sikre, at lejere har de bedst mulige forudsætninger for at sortere affald i deres hjem. Derfor søger Boligselskabet Sjælland nye løsninger til, hvordan korrekt kildesortering kan sikres i boligen. Løsninger som beholdere, rådgivning og adfærdsregulerende tiltag, der tager højde for stærkt begrænset plads og motivation for en forbedret sortering.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

7 Bæredygtig Energi #11 Bæredygtige Byer & Lokalsamfund #12 Ansvarligt Forbrug & Produktion #13 Klimaindsats

Kontaktperson

Katja Søgård Johansen

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 – 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Sådan gør du

Tilmeld dig et eller alle events i innovationsforløbet COCONF her

Til den rette løsning tilbydes en testplatform i form af en eller flere boligafdelinger, hvor idéen kan afprøves i praksis. Derudover tilbydes sparring og idéudveksling i forsøgsfasen. Hvis en vedvarende effekt kan dokumenteres efter endt forsøg, har Boligselskabet Sjælland stor interesse i et videre samarbejde.

Se COchallenge-videoen HER

Downloads

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER

Improve the collection of plastic prepackaging on construction sites

The challenge


On construction sites today, many of the necessary building materials are still delivered in prepackaged plastics. For instance, stone wool insulation is compressed via plastic prepackaging, as it cuts transport costs (by allowing more packages in each load). If plastic prepackaging were collected for recycling, it would be an environmental gain. ROCKWOOL Intl. A/S is seeking solutions able to ensure increased and higher quality collection of prepackaged plastic.

To the right solution, a partnership with ROCKWOOL Intl. A/S  is offered in which the solution can be tried in practice at ROCKWOOL Intl A/S’ ‘Innovation Factory’, as well as by actual carpenters on a construction site.

Challenger

ROCKWOOL Intl. A/S

UN Global goal

12 #12 Responsible consumption and production

Contact

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COCONF19 Kick off 10. September at 09:00-17:00 in Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Instructions

Sign up for one or all of the events in COCONF19 here

How do we help citizens improve the sorting of their trash, so that we may recycle even more?

The challenge


There’s a large environmental and economic potential in waste sorting and recycling. But the danes are currently struggling to sort deposit bottles and waste in their homes, on the move, and on the recycling lot. For instance, 140 million cans and bottles still end up in the trash bin or in nature and are therefore recycled inefficiently, or not at all. ARGO has removed the flammable fractions on recycling lots and thereby expect to sort over 11.000 tons more for recycling. ARGO and Dansk Retursystem are seeking solutions as to how they can increase the learning and awareness surrounding sorting and recycling correctly among citizens and companies, in order to optimize the environmental gain associated with this.

Challenger

Argo and Dansk Retursystem

UN Global goal

12 Responsible consumption and production

Contact

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COCONF19 Kick off 10. September at 09:00-17:00 in Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Instructions

Sign up for one or all of the events in COCONF19 here

How do we create new job opportunities and job market flexibility for disadvantaged citizens?

The challenge


The Danish job market is growing, and the demand for labor is increasing. Hence, it makes a great deal of sense to work towards a job market in which there’s room for people who are having a hard time reentering the job market. For many of the recipients of unemployment benefits or disabilities, unemployment is not their primary challenge, and they are not properly prepared to take on a full-time job. Regrettably in relation to this, the job market is primarily geared towards full-time employees. So how could one rethink the conditions of the workplaces in a way that may contain the diversity of society, and, consequently, employees who are at a disadvantage?

Challenger

Roskilde Kommune

UN Global goal

8 Decent work and economic growth #17 Partnerships for the goals

Contact

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COCONF19 Kick off 10. September at 09:00-17:00 in Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Instructions

Sign up for one or all of the events in COCONF19 here

Easy, effective and flexible waste sorting in all homes

The challenge


Everywhere in Denmark, demands are being made to increase waste sorting. Boligselskabet Sjælland wants to support this and ensure that our tenants have the best possible conditions for sorting waste in their homes. Therefore, Boligselskabet Sjælland is requesting new solutions that may ensure correct separation at source throughout the Danish homes. Solutions could be based on options such as containers, supervising, and behavioral regulation, all of which must take into account the challenges that currently face the endeavour, such as severely limited space and a lack of motivation to improve the sorting.

The right solution will be offered a testing platform in the form of one or more of our residential areas, in which the idea can be tried in practice. Furthermore, sparring and an exchange of ideas will be offered during the experimental phase. If a persistent effect can be documented following the ending of the test, Boligselskabet Sjælland will be greatly interested in an ongoing partnership.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

UN Global goal

7 Affordable and clean energy #11 Sustainable cities and communities #12 Responsible consumption and production #13 Climate action

Contact

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COCONF19 Kick off 10. September at 09:00-17:00 in Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Instructions

Sign up for one or all of the events in COCONF19 here

How do we make Campus more sustainable through behavioral change?

The challenge


Roughly 10.000 people pass through Roskilde University during their daily work on campus. Each of them makes numerous ‘resource-decisions’ over the course of a day – but is it possible for them to make more environmentally sound decisions? Roskilde Universitet is seeking suggestions as to how they can reduce CO2-emissions and encourage recycling of materials through sustainable behavioral change among students and employees on campus.

Challenger

Roskilde Universitet

UN Global goal

12 Responsible consumption and production #13 Climate action

Contact

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COCONF19 Kick off 10. September at 09:00-17:00 in Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Instructions

Sign up for one or all of the events in COCONF19 here

Concepts for the innovative forms of living of the future

The challenge


Danes are looking for new, different and climate friendly ways of living. New forms of living and city communities are seeing the light of day, and even the act of sharing is gaining momentum. That’s why Rambøll and Mangor & Nagel Arkitekter are joining forces and requesting analyses of these new tendencies, as well as suggestions for new and innovative forms of living. Could one imagine small nomadic residences dotting the country? Or could one imagine Global Goal homes? Rambøll and Mangor & Nagel Arkitekter are inviting other professions as well as students to come up with ideas, analyses, or entire concepts for new ways of thinking about homes.

To the right solution, a partnership with Rambøll and Mangor & Nagel Arkitekter is offered in which solutions are fully or partially included when project material for housing projects are created for customers or competitions.

Challenger

Rambøll and Mangor & Nagel Arkitekter

UN Global goal

3 Good health and well-being, #7 Affordable and clean energy, #8 Decent work and economic growth, #9 Industry, innovation and infrastructure, #10 Reduced inequality, #15 Life on land

Contact

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COCONF19 Kick off 10. September at 09:00-17:00 in Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Instructions

Sign up for one or all of the events in COCONF19 here

Hvordan gør vi Campus mere bæredygtigt gennem ændret adfærd?

Udfordringen


Der kommer ca. 10.000 mennesker på Roskilde Universitet i deres daglige virke på Campus. Hver enkelt tager mange ”ressourcebeslutninger” i løbet af en dag – men er det muligt at træffe beslutninger, som er mere bæredygtige? Roskilde Universitet efterspørger løsninger til, hvordan de blandt andet kan mindske CO2-aftrykket og fordre genbrug af materialer gennem bæredygtige adfærdsændringer blandt studerende og medarbejdere på Campus.

Challenger

Roskilde Universitet

FN Verdensmål

12 ansvarligt forbrug og produktion #13 Klimaindsats

Kontaktperson

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 – 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Sådan gør du

Tilmeld dig et eller alle events i innovationsforløbet COCONF her

Roskilde Universitet indbyder studerende og andre fagligheder til at komme med gode idéer og nye koncepter, som kan skabe et mere bæredygtigt Campus. Til den rette løsning tilbyder Roskilde Universitet 5.000 DKK i præmie. Derudover vil gode løsninger kunne overføres til andre videninstitutioner.

Se COchallenge-videoen HER

Downloads

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER

Hvordan skaber vi sammen nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?

Udfordringen


Det danske arbejdsmarkedet er i vækst og manglen på arbejdskraft stiger. Det giver derfor rigtig god mening at sikre et arbejdsmarked, hvor der er plads til dem, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Mange på overførselsindkomst har andre udfordringer end ledighed og er ikke parate til et fuldtidsjob. Arbejdsmarkedet er derimod primært gearet til fuldtidsansatte. Så hvordan kan man nytænke vilkår på arbejdspladserne, som kan rumme samfundets diversitet og dermed medarbejdere med udfordringer? Og hvordan kan vi sammen skabe nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?

Challenger

Roskilde Kommune

FN Verdensmål

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst #17 Partnerskab for handling

Kontaktperson

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 – 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Sådan gør du

Tilmeld dig et eller alle events i innovationsforløbet COCONF her

Til den rette løsning tilbydes muligheden for at kunne forelægge en løsning for det politiske udvalg for området Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune samt eventuelt at kunne indgå i et samarbejde omkring et projekt, hvortil der kan søges puljemidler gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det forventes, at der sker en udmelding af puljen i 2020 med en ramme på 30 mio.kr., og puljen skal søges af en virksomhed.

Se COchallenge-videoen HER

Downloads

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER

X